Specijalizovani za grčka ostrva i Kipar

Opšti uslovi putovanja

Print verziju za štampu možete preuzeti OVDE

 

Na osnovu člana 68. stav 1. tačka 2. a u skladu sa članovima 70 i 71 Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 17/2019)  direktor “MEDITERANEO Holidays“  iz  Beograda, MB 17380699, PIB 100420804, dana  06.07.2021.god. utvrduje sledeće

 

OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE:

Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde-prijave o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom  u ime svih putnika iz Ugovora (dalje: Putnik) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja (dalje: Opšti uslovi), Potvrda o garanciji putovanja, unapred pripremljen i objavljen program putovanja (dalje: Program),  da je kao i svi putnici iz ugovora  se istima upoznat  i da ih u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim mogućnostima medjunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja, osiguranja od otkaza aranžmana i drugim vidovima osiguranja.

Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo Ugovora između Putnika i “MEDITERANEO Holidays” kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili Programom.

Pre zaključivanja Ugovora, Organizator može u svako doba izmeniti opis svojih usluga u Programu i o tome obavestiti putnika u primerenom roku, bez odlaganja u pisanoj formi, na papiru i drugom trajnom nosaču zapisa, što Putnik i Organizator saglasno konstatuju da je pre zaključenja Ugovora Putnik o svim eventualnim promenama podataka iz Programa, u primerenom roku obavešten, pre zaključenja Ugovora. 

U slučaju postojanja razlike između prijave Putnika i izmenjenog predloga Organizatora, novi Program se smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 časova. Ukoliko Putnik ne obavesti Organizatora u navedenom roku da li prihvata novoučinjeni Program - ponudu, Ugovor se smatra sporazumno raskinutim.
Organizator putovanja je pre potpisivanja ugovora upoznao putnika sa
pravima, po osnovu garancije putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete.


2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR:

Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom nosaču zapisa ili  putem e-maila ili faksa. Putnik se za putovanje može prijaviti u sedištu, ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima Organizatora, kao i u turističkim agencijama  koje imaju sa Organizatorom
zaključen ugovor o posrednoj prodaji putovanja (dalje:Posrednik). Posrednik koji nudi na prodaju i prodaje turističko putovanje dužan je da u programu putovanja i potvrdi o putovanju naznači svojstvo u kome nastupa. Prijava Putnika postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem Ugovora na način na koji je Prijava učinjena i uplatom akontacije u visini od 50% od cene aranžmana ako drugačije nije ugovoreno.  Ostatak ugovorene cene, ako drugačije nije ugovoreno, plaća se 15 dana pre početka putovanja.

Ukoliko Putnik, u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa tačkom 12. Opštih uslova. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog određenog putnika iz Ugovora.
Zaključenjem Ugovora, Program (prethodno objavljen ili naknadno izmenjen) postaje njegov sastavni deo i ne može se menjati, osim ako ugovorne strane izričito ugovore drugačije ili ako promene nastanu usled više sile. Ukoliko dođe do otkaza ili izmena Ugovora, otkazne odredbe i izmene važe za sve navedene putnike u Ugovoru.
Za blagovremenost uplate merodavan je datum uplate na račun Organizatora ili Posrednika. U slučaju neblagovremene uplate u celosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dela uplate aranžmana, Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa tačkom 12. ovih Opštih uslova.
Očigledna računska greška nastala prilikom sklapanja Ugovora o putovanju a koje se bitno razlikuje od Programa putovanja daje pravo Organizatoru na osporavanje i raskid Ugovora.


3. OBAVEZ
E I PRAVA ORGANIZATORA:

 • Da u Ugovor osim usluga iz Programa unese posebne zahteve putnika sa kojima se isključivo Organizator saglasio,
 • Da isplati srazmernu realnu razliku između ugovorene cene i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju Ugovora (dalje: Sniženje cene) povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije - prigovora Putnika u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju Ugovora nastali:
 • krivicom Putnika ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni pružalac usluga  u realizaciji Programa;
 •  delovanjem više sile ili nepredviđenih događaja na koje Organizator nema uticaja i čije su posledice neizbežne uprkos primeni dužne  pažnje ili nekim drugim događajima koje Organizator nije mogao predvideti i prevladati; 
 • Da pre polaska na put dostavi ime, adresu ili broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno kontant lokalne agencije partnera a izuzetno po potrebi ako toga nema,  naziv, adresu i broj telefona Organizatora za nužnu pomoć Putniku;
 • Ne odgovara za usluge pružene Putniku od strane drugih lica van Programa,
 • Sve usmene i bilo koje druge vrste  informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu, Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.

4. OBAVEZE I PRAVA PUTNIKA:

 • Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom putovanja, Opštim uslovima putovanja, Garancijama putovanja, da istakne posebne zahteve koji nisu obuhvaćeni objavljenim Programom,
 • Da sam obezbedi fakultativne polise medjunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja i druge vidove osiguranja, jer  iste ne obezbeđuje i za njih ne odgovara Organizator,
 •  Da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen Ugovorom ili Programom putovanja  
 • Da Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne lične podatke (onako kako je upisano u pasošu) i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi) . Pogrešno prijavljen lični podatak (ime i prezime, datum rodjenja i sl...) biće kao takav unet u putnikova putna dokumenta kao što su karta, vaučer hotela i sl. te mogu prouzrokovati probleme putniku kod carinskih organa, ili samim hotelima. Za sve ove situacije, Organizator ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i dodatnih troškova pripadaju putniku
 • Da nadoknadi štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga  ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih Opštih uslova,
 • Da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, Organizatoru naknadi stvarne troškove prouzrokovane zamenom i da solidarno odgovara za neplaćeni deo ugovorene cene,
 • Da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopšti po pravilu u pisanoj formi Organizatoru ili licima navedenim u putnoj dokumentaciji,
 • Da se pre zaključenja ugovora informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.msp.gov.rs) i na druge načine o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika,
 • Da se najkasnije 24 sata ali ne ranije od 48 sati informiše kod ovlašćenih predstavnika Organizatora o tačnom vremenu polaska i povratka sa putovanja,
 • Da lično snosi troškove svog povratka ili nastavka svog putovanja ukoliko nije u mogucnosti da nastavi putovanje sa grupom ili je sprečen te grupa nije u mogućnosti da dalje čeka putnika zbog remećenja satnice vožnje ili ispunjenja programa putovanja (kašnjenje na polazak, sprečenost zbog zadržavanja pograničnih službi, zdravstvenih problema koji zahtegavaju hospitalizaciju i sl....)

5. CENE I SADRŽAJ USLUGA:

 • Organizator prodaje turističko putovanje po prodajnoj ceni koja se iskazuje u jedinstvenom iznosu. Prodajna cena može biti iskazana u dinarima i u stranoj valuti. Kada su ceneiskazane u stranoj valuti, a obračun uplata se vrši u dinarima, primenjuje se zvanični srednji kurs dinara Narodne Banke Srbije na dan uplata.
 • Cene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora i ne mogu biti predmet prigovora Putnika
 • Usluge izvršene u inostranstvu a koje nisu unapred ugovorene i plaćene Putnik plaća na licu mesta neposrednom izvršiocu usluge.
 • Prodajna cena iz Ugovora sadrži sve one troškove koji čine neodvojih deo neophodan za realizaciju turističkog putovanja i uključuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više usluga prosečnog kvaliteta, uobičajenog za datu destinaciju i objekte i to: smeštaja, ishrane, prevoza, transfera i redovne usluge prdstavnika na destinaciji, pripreme i organizacije putovanja i koja je iskazana u jedinstvenom iznosu koji Putnik plaća (dalje: Standardne usluge)
 • Cena aranžmana ne uključuje sledeće troškove sem ako nešto drugo nije posebno ugovoreno (dalje: Poseban ugovor):  lokalnog turističkog vodiča, posebne usluge predstavnika organizatora, turističkog animatora, fakultativnih programa, korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišćenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog sedišta u prevoznom sredstvu, troškove smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkon itd), dodatni obroci i dr. (dalje: Posebne usluge).
 • Posrednik nije ovlašćen da u ime Organizatora  ugovara posebne usluge koje nisu predviđene programom.
 • Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu  određeni su od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dete navršava dve godine u odnosu na dan početka putovanja a ne datum zaključenja ugovora). U slučaju pogrešno navedene starosti putnika Organizator ima pravo da naplati razliku do pune cene putovanja uz doplatu za administrativne troškove koje ta promena pričini (npr dodatni bankarski troškovi transfera novca, izdavanja nove karte i sl).
 • U cenu nisu uključeni i Organizator ne može biti odgovoran putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalac usluga, a nisu bile predviđene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za učešće Putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima.
 • Ako u naznačenom roku, Putnik pisanim putem ne obavesti Organizatora da odustaje od Ugovora, smatra se da je salasan sa novom cenom, a što može biti i kroz izvršenu uplatu.

 

6. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ:

 • Organizator može zahtevati povećanje ugovorene cene pre početka putovanja ako je nakon zaključenja Ugovora došlo do promene u kursu razmene valute, kada je cena izražena u dinarima i to odmah po saznanju da je došlo do povećanja cena od strane izvršioca usluga. Za povećanje ugovorene cene od strane Organizatora, Putnik ima pravo da: zahteva zamenu za sličan Program bez doplate iz ponude Organizatora ili može putem pisanog otkaza raskinuti ugovor bez naknade štete. Ako u primerenom roku, ne dužem od 48 sati, Putnik pisanim putem ne obavesti organzatora da prihvata promenu ugovorene cene, smatra se da je raskinuo Ugovor. Naknadna sniženja cena Programa ne mogu se odnositi na već zaključene Ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora Putnika prema Organizatoru.


7. OPIS TRAJANJA USLUGA, USLUGE PREVOZA, POSLOVI PREDSTAVNIKA:

 • Datum početka i završetka putovanja po Programu putovanja utvrđeni su i iskazani shodno kalendarskom datumu i ne podrazumevaju celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smeštajnog objekta uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da utiču na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost.
 • Prvi i poslednji dan iz programa putovanja su predvidjeni za putovanje  i ne podrazumevaju  celodnevni boravak   u  hotelu   ili  mestu   opredeljenja -  već  samo   označavaju kalendarski  dan   početka   i  završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog  večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta,  ulaska   u sobu  u  kasnim   večernjim  časovima,  napuštanja  hotela  u ranim jutarnjim časovima i slično.
 • Sve usluge navedene u Programu podrazumevaju standardne usluge prosečnog kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije, mesta i objekte. U slučaju da putnik želi neke usluge van Programa, o tome mora zaključiti Poseban ugovor.Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim programima, odnosno na svom web sajtu www.mediteraneo.rs    Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama  ili na web-sajtovima Posrednika i neposrednih pružalaca  usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. lica), osim ako Putnika nije izričito uputio na iste.
 • Smeštajni objekti i smeštajne jedinice,  prevozna sredstva i dr. usluge opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja Programa, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, komfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su Organizatora.
 • Promena ili odstupanja  pojedinih usluga koje su dogovorene Ugovorom o putovanju a koje nisu uzrokovane voljom Organizatora su dozvoljene, ukoliko se ne odražavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih razloga, let ili prevoz treba da bude premešten na drugi aerodrom ili mesto, Organizator je dužаn dа ponudi Putniku drugi odgovаrаjući prevoz, do okončаnjа turističkog putovаnjа, bez dodаtnih troškovа zа Putnika, kаo i dа isplаti eventuаlnu rаzliku u ceni između ugovorenih i pruženih uslugа /član 103. ZOZP/. Organizator snosi sve troškove alternativnog prevoza najmanje u visini vozne karte 2. klase prevoza. Putnik je dužan da u ovim vanrednim okolnostima strpljivo sačeka odgovor Organizatora i rešavanje novonastale vanredne situacije.
 • Kad treće lice stupa na mesto lica koje je rezervisalo određenu turističku uslugu, Organizator ima pravo na naknadu za nastale potrebne troškove promene. Putnik i lice koje stupa na njegovo mesto solidarno odgovaraju za plaćanje ugovorene cene i troškove zamene putnika. Organizator neće prihvatiti zamenu putnika ako promena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtevi u odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugom pravnom regulativom.
 • Usmene i bilo koje druge vrste informacija koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru ne obavezuju organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.

Za sve avio aranžmane, ugovoreno vreme početka putovanja je vreme sastanka putnika na aerodromu koji je najmanje 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja od strane avio-kompanije. U slučaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona, Organizator ne snosi odgovornost, već se primenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje -  sletanje aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima i ako je npr. obezbeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” van ili u smeštajnom objektu, smatra se da je Ugovor u celosti izvršen.

Za avio aranzmane moguć  je povratak na krajnji aerodrom posle ponoćnih časova dana objavljenog kao poslednji ako je poletanje sa aerodroma putne destinacije bilo u kašnjenju ili je objavljeno vreme poletanja bilo u kasnim večernjim časovima. Kašnjenje aviona usled tehničkih problema kao što je kvar ili nemogućnost leta usled loših vremenskih uslova, nemogu biti predmet prigovora putnika obzirom da je bezbednost putnika na prvom mestu.

Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uruči na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, bording ili neke druge karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja.Avionske ili druge prevozne karte važe samo na njima naznačenim datumima i vremenima naslovljene na lice čije se ime nalazi na karti i nisu prenosive na druga lica.

Neusklađenost ličnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu Putnika (imena i nadimici putnika, devojačko prezime.. i dr.) mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenje karte neregularnom za šta posledice snosi Putnik.

Ako drugačije nije posebno ugovoreno:

 • Za avio programe moguća su medjusletanja na putu do krajnjeg odredišta i ista ne moraju biti posebno naznačena u programu putovanja sem ukoliko putnik ne vrši promenu vazduhoplova ili terminala (tzv double touch). Promena usled tehničkog kvara aviona predstavlja višu silu i ne podleže ovim odredbama.
 • Avio karte na čarter letovima predstavljaju STVARNO PRIČINJEN TROŠAK bez mogućnosti povraćaj novca u slučaju otkaza putovanja.
 • Na čarter programima, transfer od aerodroma do smeštajnog objekta  na putnoj destinaciji obaviće se kako je to najbolje i najbliže moguće jer postoji i mogućnost da veliko vozilo (autobus) ne može pristupiti do vrata objekta te da putnik sam izvrši prenos svog prtljaga od/do objekta (ukoliko objekat nije u glavnoj ulici ili nema mogućnosti bezbednog zaustavljanja vozila kako bi putnik izašao i uzeo svoj prtljag). Transfer prevoz se može obaviti u kombinaciji sa više vozila (prelazak iz većeg u manje ili prevoz putnika jednim a prtljaga drugim vozilom)
 • Prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja ukoliko nije drugačije programom putovanja određeno ili pravilom prevoznika. Putnik ima obavezu da prihvati svako dodeljeno mesto u prevoznom sredstvu, ako je raspored sedenja odredjen a putnik nije unapred definisao odredjeno sedište.Organizator ima pravo da uz odredjenu naknadu Programom definiše i ponudi i odredjene tipove sedišta koja se razlikuju po svojim karakteristikama u odnosu na standardna (biznis klasa, sedišta sa boljim pogledom, sedišta sa većim komforom i prostorom za noge, sedišta sa stolom, ...)
 • Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima  (mini bus, autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva ako to okolnosti uslovljavaju,
 • Za vreme vožnje u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno ili programom definisano.
 • Putnik ima obavezu primerenog ponašanja na polazištu i u prevoznom sredstvu i poštovanje sobraćajnih propisa i pravila o prevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza Organizatora (lica koja svojim ponasanjem ugrozavaju mir i bezbednost drugih putnika). Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva odustane od putovanja, primenjivaće se skala otkaza iz tačke 12. Opštih uslova.
 • U svim prevoznim sredstvima zabranjeno je pušenje, konzumiranje opojnih i alkoholnih sredstava. Putnik je dužan da štetu nastalu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mesta.
 • Putni pravac, mesta i dužine trajanja pauze određuju pilot-vozač-vodič/pratilac. Isti imaju pravo da zbog nepredvidivih, neizbežnih ili bezbednosnih i zakonom regulisanih okolnosti promeni red vožnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokalitata.
 • U autobuskim programima, putnik je dužan da se pridržava uputstava vozača ili vodiča/pratioca putovanja (dužina pauze i sl.)
 • Putnik je dužan da proveri i usaglasi svoja putna dokumenta i prtljag, a u slučaju uočene nepravilnosti obavesti vodiča/pratioca putovanja.

Prevoz Putnika vazdušnim, železničkim, morskim, rečnim ili jezerskim prevoznim sredstvima obavlja se i direktna  je odgovornost ovih prevoznika određena u skladu sa propisima i običajima kojima se regulišu pomenute vrste prevoza i van uticaja i odgovornosti su Organizatora.

Ukoliko je Putnik sprečen da nastavi putovanje sa grupom zbog odredjenih okolnosti koje su se pojavile tokom putovanja, Putnik će sam snositi troškove svog povratka ili nastavka svog putovanja do priključenja grupi  te nema pravo na potraživanje od Organizatora za nadoknadu istih.

 Tokom autobuskog progama putovanja, agencija obezbedjuje tokom celog puta pratioca ili vodiča. Na destinacijama boravka kada su u pitanju turistička letovanja i putovanja koja se razlikuju od kružnih putovanja, Agencija obezbedjuje predstavnika na destinaciji ako je to programom predvidjeno i to od momenta dolaska putnika na aerodrom putne destinacije ili mesta dolaska autobusa. Predstavnici Organizatora u Beogradu nisu u obavezi da prate putnike na aerodrom ili autobusko polazište ako su dokumentaciju za put dobili pre polaska u za to propisanom roku (karte, vaučeri, propratna pisma..)
Usluge predstavnika na putnim destinacijama u inostranstvu podrazumevaju da sačeka grupu prilikom dolaska, bude na transferu do hotela, pomogne sa informacijama o mestu boravišta, organizaciji izleta i u tom smislu se razlikuju od turističkog vodiča ili pratioca čije je prisustvo sa grupom kontinuirano tokom celog toka putovanja.

Usluge turističkog vodiča, pratioca, lokalnog vodiča, animatora ili lokalnog predstavnika ne podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć Putniku po unapred utvrđenim terminima periodičnog dežurstva objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva ovlašćenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom,  smeštajem, zakonskim i drugim propisima) obavezuju putnika a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu Ugovora i sve eventualne posledice i štetu u takvom slučaju snosi Putnik u celosti.

8. KATERGORIZACIJA I OPIS SMEŠTAJA I ISHRANE:

8.1. SMEŠTAJ: obavezno naznačen u Programu putovanja, sa napomenom da:

 • Sve sobe iskazane u cenovnicima i programima su bazično dvokrevetne sa mogućnošću dodavanja dodatnih ležajeva. Trokrevetne i četvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) u skladu sa kategorizacijom i propisima domicilne zemlje  su po pravilu na bazi standardne dvokrevetne sobe sa jednim, odnosno dva pomoćna ležaja, koji se po svojim karakteristikama razlikuju u odnosu na standardni krevet i koji su po pravilu drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje te mogu bitno uticati na smanjenje kvaliteta smeštaja (Sem ako programom putovanja nije drugačije naznačeno)
 • Putnik će biti smešten u bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom u Programu, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju i položaj objekta,  glavnu ili aneks zgradu, spratnost, blizinu spoljne buke, parkinga i dr. katakteristike.
 • Smeštaj Putnika u objekat je najranije posle 16,00 h na dan početka korišćenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 09,00 h na dan završetka korišćenja usluge ako drugačije Programom nije definisano. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog povremenog ili prevremenog napuštanja smeštajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza.
 • Besplatno je samo ono što ima napomenu da je besplatno. Navodima o posedovanju odredjenih usluga hotela, samo se predvidjaju mogućnosti korišćenja istih i ne predstavljaju obavezno besplatno korišćenje ako drugačije nije označeno. Za takvu vrstu usluga je moguća naplata na licu mesta od strane recepcije (teretane, spa&wellness sadržaji, internet, sefovi, peškiri, sportski tereni i sl.)
 • Funkcionisanje klima uređaja u smeštajnim objektima regulisano je kućnim redom, različito je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 časa bez obzira da li je u pitanju centralna klimatizacija ili individualni „split” sistem. Korišćenje klima uredjaja i TV ne mora podrazumevati da su daljinski upravljači na raspolaganju u sobama. Postoji mogućnost da se nalaze i na recepciji hotela te da se po dolasku za iste ostavlja depozit koji se vraća po napuštanju sobe i vraćanju istih recepciji.
 • Za objekte gde je navedeno da se doplaćuje upotreba klima uredjaja, potrebna je prethodna najava prilikom ugovaranja aranžmana,  jer postoji mogućnost da su uređaji instalirani u nekim sobama ili spratovima objekta,  te ukoliko se ista trazi tek na licu mesta može da se dogodi da ne postoji raspoloživost u tom momentu. Organizator će poslati pismenu najavu za upotrebu klima uredjaja koji će gost platiti na licu mesta recepciji ali ista i nije obavezujuća po Organizatora jer predstavlja dodatnu uslugu neposrednog pružaoca usluge.
 • Apartmani i hoteli nižih kategorija koriste sistem solarnih bojlera za zagrevanje vode, što podrazumeva nešto nižu temperaturu tople vode, u odnosu na uobičajenu, kao i manji pritisak tople vode u određenim periodima dana uobičajeno u poslepodnevnim časovima kada je najveća istovremena upotreba istih
 • Kuhinje u apartmanima i studiju nisu predvidjene za kuvanje obroka već samo za podgrevanje, kuvanje toplih napitaka ili eventualno lagane obroke poput instant supe. U apartmanima je najstrozije zabranjena priprema obroka na ulju, prženje ribe, zaprške i sl. a što može dovesti do prigovora ostalih gostiju korisnika smeštaja na jake mirise.
 • Kako su apartmani i hoteli objekti koji se rentiraju, nije za očekivati novu opremu (madrac, posteljinu, frižidere, šporete, tanjire i escajg i sl) već opremu koju je neko već upotrebljavao pre Vas u prethodnim godinama a što se može odraziti na stanje iste usled pohabanosti. Organizator će se potruditi da studija i apartmani imaju ispravnu kuhinjsku popunjenost potrebnim servisom (šerpe, tanjiri, escajg..) ali napominje da se opremljenost razlikuje od studija do studija usled lomljenja, otudjenja, kvarova te da se može dogoditi da ne postoji opremljenost na kakvu je gost navikao u kućnom okruženju (tanjiri za dezert, špatule, posebne vrste činija i sl.).
 • Hotel ili soba čije je slike putnik video u katalogu ili web sajtu mogu se razlikovati od realne situacije usled renoviranja hotela, starosti fotografije, ugla snimanja, redekoracije hotela.. Organizatora ne obavezuju usmene informacije na prodajnim mestima koje nisu u skladu sa pisanim programom putovanja ili odstupaju od pisanog programa putovanja.  Iz istog razloga, Organizator ne prihvata primedbu putnika da mu je u Agenciji nešto obećano već samo ono što u programu ili Ugovoru piše te će se truditi da isto bude i ispunjeno.
 • Raspored soba, apartmana, studija odredjuje recepcija hotela te Organizator nema uticaja na iste ukoliko nije ugovorena soba posebnih namena.
 • U slučaju želje za promenom sobe, ista se mora tražiti po danu dolaska i ista će se zameniti samo ako hotel ima tehničkih mogućnosti tj. slobodnog kapaciteta  ali se ne može prihvatiti kao primedba ako hotel to ne može ili ne može u toku celokupnog boravka. Specijalne zahteve kao što su pogled na more, bazen, ulicu, spratnost a koje se ne tarifiraju posebno, Organizator će proslediti hotelu kao molbu ali ne garantuje ispunjenje istih.
 • Ako je Organizator izvršio posebnu naplatu istih specijalnih zahteva, u slučaju ne ispunjenja istih putnik je dužan pribaviti pisanu potvrdu od recepcije i u roku od 8 dana po povratku obavestiti Organizatora a on će u roku od 15 dana izvršiti povraćaj uplaćenog novca
 • Produžetak boravka u sobama poslednjeg dana moguć je samo u saradnji sa recepcijom hotela. Putnik se prijavljuje lično recepciji nekoliko dana pre polaska a recepcija isključivo i shodno svojim mogućnostima isti odobrava uz naplatu po svom cenovniku. Visina te naknade je različita od hotela do hotela. Visina te naknade ne može biti predmet reklamacije
 • Rezervacija hotela po programu FORTUNA ili NO NAME je posebna usluga koja je veoma popularna medju evropskim putnicima. Putnik koji je prihvatio korišćenje rezervacije hotela po ovom programu svojim potpisom na zadnjoj stranici ovih Opštih uslova putovanja potvrdjuje da je upoznat i saglasan da zarad niže cene smeštaja u odnosu na hotele koji su unapred objavljeni i definisani, ime svog boravišnog objekta saznaje na destinaciji po dolasku. Rezervacija se radi na smeštajni objekat odredjene kategorije i standardne opremljenosti. Ovakva vrsta rezervacije često se koristi za boravak kraći od 5 dana u toku turističke sezone kada hoteli izbegavaju kratke rezervacije.

Putnik je upoznat sem ako to nije drugačije programom putovanja precizirano, da za programe fortuna nisu predvidjeni individualni lokalni transferi (luka-hotel, hotel-luka) već samo grupni transfer na dolasku i povratku

 • Opis destinacija i mesta i mesta u katalozima i brošurama su generalna. Organizator napominje da u vreme nacionalnih praznika, sajmova, vašara kao i u toku  dela glavne sezone, i najmirnija mesta mogu biti veoma bučna i posećena. Usled česte promene strukture okruženja moguće su bučnije delatnosti oko smeštaja ali to je regulisano zakonom domicilne zemlje. Ulična buka, prolaznost saobraćaja nije predmet žalbe putnika za pritajene nedostatke. Usled i po završetku sezone kao i za vreme pojedinih višednevnih praznika moguće je da neki ili većina objekata turističkog sadržaja neće raditi: taverne, restorani, prodavnice, banke te je moguće da i pojedini sadržaji hotela nisu u funkciji što se može razlikovati od opisa hotela (popust  spoljnih bazena u vansezonskom režimu rada hotela...)
 • Usluga bežičnog interneta WIFI ne podrazumeva obavezno i dobar signal u sobama i svim delovima hotela. Moguće je da je signal odgovarajući samo u odredjenim delovima hotela, obično oko recepcije ili baru. Takodje, brzina protoka može biti brža ili sporija u zavisnosti od tehničke opremljenosti. Oznaka WiFi ne podrazumeva BESPLATAN INTERNET nego način korišćenja interneta bežično.
 • Organizator ne odgovara Putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i običaja kućnog reda utvrđenih od strane hotelijera, prevoznika i drugih neposrednih pružalaca usluga.
 • Ukoliko su dve ili više osoba rezervisale zajedno dvokrevetnu ili višekrevetnu sobu ili brodsku kabinu i sl. a nema treće osobe koja zamenjuje jednu od njih, Organizator ima pravo naplate  pune cene smeštajne jedinice.
 • Nakon otpočinjanja turističkog putovanja, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga mimo volje Organizatora, ugovoreni smeštaj može se bez saglasnosti Putnika  zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije na teret Organizatora, a smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost Putnika i povraćaja razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta (obično u slučaju preokupiranosti hotela tzv overbook).
 • Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu a naročito na: deponovanja i čuvanja novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, smeštaja i napuštanja sobe u određeno vreme, broj osoba u sobi i dr. jer Organizator ne odgovara za štete nastale po tom osnovu.
 • Organizator ne preporučuje putniku da na put nosi sa sobom vredne predmete (nakit i elektronsku opremu) a u suprotnom, putniku se preporučuje da iste preda uredno na čuvanje u hotelske sefove.Savetujemo da na putovanje ne nosite velike svote gotovine već da se kod svoje banke informišete o uslovima i troškovima korišćenja platnih kartica čime smanjujete rizike kradje.
 • Ukoliko na pojedinim destinacijama dodje do uvodjenja boravišne takse a koja nije mogla biti projektovana programom i kao takva uneta u ugovor, istu plaća putnik direktno recepciji hotela
 • ORGANIZATOR SAVETUJE PUTNIKE DA SE O SMEŠTAJNIM OBJEKTIMA VIŠE INFORMIŠU NA INTERNET FORUMIMA GDE SU SVOJE UTISKE OSTAVILI GOSTI KOJI SU PRE NJIH BORAVILI U ISTIM


8.2. ISHRANA: obavezno naznačena u Programu putovanja, sa napomenom da ako drugačije nije posebno ugovoreno:

Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cene aranžmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanja ili posluživanja (menija).

Usluga ALL INCLUSIVE (Sve je uključeno – AI)  ili ALL INCLUSIVE LIGHT, ULTRA ALL INCLUSIVE ili bilo koja druga slična, podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Organizator je upoznao putnika sa sadržajem ALL INCLUSIVE usluge u pismenoj formi pre sklapanja ugovora o putovanju što gost potvrdjuje svojim potpisom na ugovoru.

Doručak, ako drugačije nije naznačeno u Programu, podrazumeva kontinentalni doručak.

Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguće je da se umesto usluge samoposluživanja usluga ishrane izvrši posluživanjem.
U smeštajnom objektu su identični uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru  putuju  deca, starija lica ili lica sa posebnim potrebama.

U slučaju da na licu mesta Putnik sa neposrednim pružaocem ishrane postigne drugačiji dogovor,  Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za izvršenu uslugu ishrane u skladu sa tim dogovorom.

9. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI:

Svi uslovi objavljeni u Programu odnose se isključivo na državljane sa putnom ispravom R. Srbije. Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 meseci od dana završetka putovanja i u roku dostaviti organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator. Službenik   agencije Organizatora, niti Posrednika nije ovlašćen da utvrdjuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata.

Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije isti  ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenata ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku. Ukoliko Putnik za vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne štetne posledice po tom osnovu.

Putnik je dužan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr.specifična ishrana, karakteristike smeštaja  itd. zbog hronične bolesti, alergije, invaliditeta i dr. jer u protivnom Organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome i da u slučaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost za štetu.

Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i troškove snosi sam putnik. Prilikom kontrole na graničnim prelazima, imigracione službe mogu zatražiti na uvid osim pasoša i dokaz o sredstvima za vreme boravka, putno osiguranje. Agencija savetuje povećani oprez po pitanju čuvanja dokumenta a hoteli koji poseduju sefove mogu vršiti i posebnu naplatu za korišćenje istih.
Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika vezano za odredbe ove tačke, primenuju se odredbe Člana 12 ovih uslova putovanja koje blize odredjuju visinu nadoknade.

 10. PRTLJAG:

Posebno se upozorava putnik da je prevoz prtljaga do određene težine i broja komada koju određuje avio prevoznik besplatan. Višak prtljaga Putnik plaća prema važećim cenama prevoznika naznačenim u programu putovanja.

Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je isključiva obaveza Putnika. Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi sa ručnim prtljagom, te preporučujemo da se za više informacija putnik informiše na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na telefon 011/ 209- 4444 ili web sajta: www.beg.aero .

Štete i gubitak prtljaga na letovima Putnik je dužan da prijavi bez odlaganja na licu mesta nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljeni prtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat formular za prijavu štete I ako nije odmah predat.

Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenje ili nestanak prtljaga, u toku puta, predstavniku Organizatora, a avio službi po sletanju.

Kod prevoza autobusom putnik može poneti do 2 komada označenog prtljaga po korisniku sedišta i predati ga ovlašćenom licu Organizatora. 

Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo (lični prtljag), o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog ovlašćenom licu prevoznika, odnosno unetom u smeštajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje kod, odnosno, posredstvom Organizatora putovanja ili  direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštaja ili osiguranja a prema važećim međunarodnim i domaćim propisima.

Prenos prtljaga od mesta zaustavljanja vozila koje obavlja transfer do smeštajne jedinice je obaveza putniika. Prevoz će se obaviti  što je moguće bliže smeštajnom objektu a shodno bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju jer postoji i mogućnost da vozilo ne može fizički pristupiti do vrata objekta ili mu je to propisanim znakom zabranjeno. Za nestanak ili oštećenje prtljaga u transportu od parkinga do smeštajnog objekta, kao i za zaboravljene stvari u prevoznom sredstvu Organizator ne snosi odgovornost.

Osim kod namere i grube nepažnje Organizator nema nikakvu odgovornost za skupocene predmete, koji se obično ne nose sa sobom, izuzev kada je izričito preuzeo predmete na čuvanje. Zato se Putniku ne  preporučuje, da na putovanje nosi vredne predmete a u suprotnom da iste preda uredno na čuvanje ili da ih nosi sa sobom.

Dužnost putnika je da vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima, i da lična dokumenta, stvari i vrednosti ne ostavlja u parkiranom prevoznom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov nestanak.
Preporučuje se da se dokumeta, zlato, vredne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti nose isključivo u ručnom prtljagu aprilikom boravka iste deponuje u sef ako je moguće.

Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenja ili nestanak prtljaga u toku puta predstavniku Organizatora  

 

11. PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA: 
11.1. PRE POČETKA PUTOVANJA:
Organizator može vršiti izmenu programa putovanja samo ako su izmene prouzrokovane vanrednim okolnostima koje organizator putovanja nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti. Troškove koji su nastali usled izmene programa snosi organizator, a smanjenje troškova ide u korist putnika. Zamena ugovorenog smeštaja može se vršiti samo upotrebom objekta iste kategorije, ili na teret organizatora, upotrebom objekta više kategorije i u ugovorenom mestu smeštaja. Ako su u programu putovanja izvršene bitne izmene bez opravdanih razloga, organizator putovanja mora u celosti vratiti ono što je primio od putnika koji je zbog toga odustao od putovanja. (čl.879 ZOO).

Organizator ima pravo raskinuti Ugovor u slučaju:

 • nedovoljnog broja prijavljenih putnika obavezno naznačenog u Programu putovanja, pod uslovom da je Putnika o tome obavestio u roku koji je naznačen u Programu putovanja pre početka turističkog putovanja i
 • zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi da su postojale u vreme objavljivanja Programa bile opravdan razlog Organizatoru da Program ne objavljuje i Ugovor ne zaključuje,uz obavezu da Putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza.

U slučaju prihvatanja novog ugovora Putnik se odriče bilo kakvih potraživanja prema Organizatoru po osnovu prvobitno zaključenog Ugovora.

11.2. ZA VREME PUTOVANJA: Organizator za vreme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavestiti Putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene maršute putovanja i neophodne izmene Programa ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja,  prinudno sletanje,  gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade putniku. U navedenim slučajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmene Programa.

Ukoliko Putnik ometa sprovodjenje putovanja usled grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu, Organizator može zahtevati nadoknadu pričinjenih eventualnih troškova.

U slučaju nastupanja vanrednih okolnisti za vreme putovanja koje se unapred nisu mogle predvideti, a koji se mogu podvesti pod višu silu (terorističkih napada, vanrednog stanja, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), obe ugovorne strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri čemu Organizator ima pravo na stvarne odnosno učinjene troškove i obavezu plaćanja polovine prevoznih troškova povratka Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost ako Putnik odbije ponuđeni povratak obezbeđenim prevoznim sredstvom,

 

12. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:

ORGANIZATOR VAM SAVETUJE KUPOVINU PAKETA OSIGURANJA OD OTKAZA ARANŽMANA

Raspitajte se u našim poslovnicama o uslovima kupovine ovog paketa. Osiguranje pokriva sve situacije koje su propisane zakonom na koje Vi ne možete uticati i koje se dogadjaju mimo Vaše volje kao što su iznenadne bolesti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja,  brata ili  sestre putnika, usvojenika i usvojioca,  smrti  putnika, poziva za vojnu vežbu putnika ili  elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvanično proglašenih od nadležnog organa zemlje putovanja.

 

12.1. PRE POČETKA PUTOVANJA:      
Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora na način kako je zaključen Ugovor. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:

Ukoliko putnik blagovremeno otkaže putovanje (90 do 45 dana pre polaska) organizator ima pravo zadržavanja pričinjenih administrativnih troškova (Zakon o zaštiti potrošača Član 99, stav 1 i 2):

10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja,

20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja ,

40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,

80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,

90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,

100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili nepojavljivanje na polasku ili u toku putovanja.

Promena ugovorenog  mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja.

Putnik je u obavezi Organizatoru naknaditi stvarne, odnosno učinjene troškove (troškove prevoza, smeštaja, organizacije putovanja i sl.), ukoliko je do otkaza došlo zbog: iznenadne bolesti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja,  brata ili  sestre putnika, usvojenika i usvojioca,  smrti  putnika, poziva za vojnu vežbu putnika ili  elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvanično proglašenih od nadležnog organa zemlje putovanja

Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara specijaliste utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zaključenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak - korišćenje ugovorenog putovanja. (Oboljenja koja su prethodno postojala, trudnoće pre momentu zaključenja ugovora ne smatraju se iznenadnim oboljenjima)

Za navedene slučajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad ( potvrdu lekara specijaliste, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove kojom se izričito potvrđuje iznenadna bolest i nemogućnost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja Putnika slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa domicilne ili zemlje putovanja. Organizator, u slučaju da Putnik obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvrši sam Organizator, dužan je putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova. Organizator je u slučaju zamene putnika obavezan da sa novim putnikom zaključi ugovor.

AVIO KARTA na čarter programu je STVARNO PRIČINJEN TROŠAK. Podleže naplati svih 100% bez obzira na razlog otkaza. Stvarno učinjeni trošak predstavljaju troškovi fiksnog zakupa smeštaja, avio-autobuskog-brodskog prevoznika ili druge karte, administrativne troškove organizatora, kupljene ulaznice ili uplaćene druge vrste usluga koje se ne mogu refundirati.. itd.

 

Ukoliko Organizator posumnja u verodostojnost zdravstvenog nalaza Putnika, ima pravo zatražiti da se pregled obavi u zdravstvenoj instituciji sa kojom ima ugovor o saradnji pri čemu onda Organizator snosi troškove utvrdjivanja zdravstvenog stanja putnika ukoliko se pokaže da je prvobitno donet zdravstveni nalaz Putnika uredan.

U slučaju odustanka od putovanja koje je pokriveno polisom osiguranja, putnik svoje pravo ostvaruje direktno od osiguravača.

Kod odustanka od Ugovora, putniku se ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanju u dobijanju viza, kao i plaćenih zakonskih i drugih obaveza.

Izuzetno od napred navedenog, primenjivaće se sledaća skala otkaza kod brodskih krstarenja:

5% a najmanje 60,00 eur do 91 dana pre početka putovanja,

15% od 90 do 45 dana pre početka putovanja,

30% od 44 do 29 dana pre početka putovanja,

50% od 28 do 15 dana pre početka putovanja,

80% od 14 do 7 dana pre početka putovanja,

95% od 6  do 3. dana pre početka putovanja,

100% od 2 do 0 dana pre početka putovanja, na dan putovanja, nedolaska ili odustanka u toku puta

 

12.2. NAKON OTPOČINJANJA PUTOVANJA: Ukoliko zbog otkaza putovanja Putnik svojom krivicom ne iskoristi neke od ugovorenih usluga, Organizator će pokušati da od davaoca  usluga dobije naknadu na ime neiskorišćenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povraćaj odgovarajućeg dela cene neiskorišćenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznačajna usluga ili vrednost, Organizator se oslobađa ove obaveze.

Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan deo usluga koje su utvrdjene Ugovorom, Organizator  je dužan da sprovede odredjene preventivne mere kako bi se moglo nastaviti putovanje ili  da ponudi Putniku druge odgovarajuće usluge do okončanja turističkog putovanja bez dodatnih troškova za Putnika, sve u skladu sa tačkom 14 ovih Opštih uslova,  ne dirajući ostala zakonska prava Putnika.

13. OSIGURANJE, DEPOZIT I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje,  paketa putnog osiguranja. 
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2.000 eura  i garanciju putovanja za kategoriju organizatora rangiranog u grupu A u visini od 250.000 eura, kojom se za slučaj
A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj;
B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja.

 

Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja i davanja saglasnosti za izdavanje bankarske garancije
broj 0022/2020 od 07.12.2020 zaključenog sa Primaocem garancije Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Broj bankarske garancije  105060000000764881 od  „AIK BANKA” AD Beograd.

Primalac bankarske garancije može pozvati banku na plaćanje u periodu koji ne može biti duži od šest meseci , računajući od datuma kada je bankarska garancija prestala da važi. Korisnik bankarske garancije, putnik aktivira bankarsku garanciju  bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka propisanog slučaja preko Primaoca bankarske garancije Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686,  pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.) 

 14. POMOĆ, REKLAMACIJA, TUŽBA I REŠAVANJE SPOROVA: Organizator putovanja je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu podnošenja reklamacije i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena. Organizator putovanja je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje 2 godine od dana podnošenja reklamacija putnika. Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku Organizatora, a u hitnim slučajevima ako ovaj nije trenutno dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili  ako ta lica nisu navedena u putnim dokumetima direktno Organizatoru. 

Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora radnim danima od  09h do 19h, subotom od 10-14h po srednjeevropskom vremenu na kontakt telefone i e-mail poslovnih jedinica koje se nalaze u ovom tekstu u okviru člana 14.

Za hitne i slične postupke potrebno je da Putnik navede broj ugovora,  mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr. preko kojih se  može kontaktirati.

Putnik je u obavezi da dobronamerno  sarađjuje u postupku po reklamaciji radi rešenja problema u primerenom roku u zavisnosti od prirode reklamacije /od 24-48 sati (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišćen apartman i dr. nedostaci) i prihvati ponuđeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.

Ako uzrok reklamacije nije otklonjen na licu mesta, Putnik sa predstavnikom organizatora o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka koju obe strane sačinjavaju i potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde.

Lokalni predstavnici nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, već isključivo Organizator.  

Putnik ne može da zahteva srazmerno sniženje cene, raskid Ugovora i naknadu štete ako nesavesno i na propisani način propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti ovlašćenog predstavika i Organizatora  o nedostacima između pruženih i ugovorenih usluga jer će se smatrati da je isti mogao biti otklonjen za vreme boravka.

Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan u roku od 15(petnaest) dana od dana završetka putovanja, odnosno u roku od 30 dana od dana utvrdjivanja “nedostataka” isključivo Organizatoru, dostavi osnovanu i dokumentovanu reklamaciju (koji sadrži: pisanu reklamaciju sa lica mesta potpisanu od strane predstavnika, račune o plaćenim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke  i druge dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni između ugovorenih i neizvršenih odnosno delimično izvršenih usluga. Svaki putnik potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju podnosi pojedinačno, jer organizator neće razmatrati grupne reklamacije.

Putnik može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je zaključio Ugovor o putovanju, odnosno drugom mestu koje je odredjeno za prijem reklamacije, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa uz dostavu dokumentacije iz koje se vidi osnovanost prigovora.

Poželjno je da reklamaciju Putnik dostavi u pisanoj formi  poštom ili elektronski a na adresu Organizatora-poslovne jedinice
shodno mestu sklapanja ugovora i izvršenja rezervaciju putovanja što se može videti iz putne  dokumentacije i to:

PJ BEOGRAD-SARAJEVSKA, Hajduk Veljkov Venac 4-6, Tel: 011/2626-099  informacije@mediteraneo.rs   ili

PJ NOVI BEOGRAD, BEOGRAD,  Bul.Mihajla Pupina 10v lokal 9, YBC, Tel: 011/2144-144 info@mediteraneo.rs

 

Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane reklamacije po učinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta, i da Putniku izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Organizator je dužan u roku od 8 dana od dana prijema uredne reklamacije da dostavi putniku pisani odgovor.

Organizator ne mora priznati reklamaciju, a u slučaju priznavanja reklamacije, organizator je dužan u roku od 15 dana isplatiti razliku u ceni. Organizator putovanja može produžiti ovaj rok do usaglašavanja stavova po pitanju obeštećenja i to evidentirati u knjigu reklamacija.

Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, organizator će dostaviti putniku odgovor da istu u ostavljenom roku uredi pod pretnjom propuštanja.

Organizator će u skladu sa dobrim poslovnim običajima u zakonskom roku odgovoriti putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.

Sniženje cene  po reklamaciji putnika može dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog dela usluge, ne može obuhvatiti već iskorišćene usluge, niti dostići iznos celokupne ugovorene cene. Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanoj i blagovremenoj reklamaciji po Ugovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno delimično izvršene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom organizatora za mirno rešenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema Organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konačnom razrešenju medjusobnih spornih odnosa. Smatraće se da je povraćaj razlike u ceni putniku izvršen i postignut dogovor sa putnikom u skladu sa zakonom, ovim Opštim uslovima i opštim uslovima YUTE, kada je Organizator putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zaključenja ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.

Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima pre isteka roka za rešavanje prigovora smatraće se preuranjenim kao i obaveštavanje javnih glasila i medija povredom Ugovora. 

 

15. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINAČNE USLUGE ZA INDIVIDUALNA PUTOVANJA I REZERVACIJE:

15.1. Program putovanja po zahtevu Putnika:
Individualno putovanje (dalje:  Program po  zahtevu) Putnika jeste kombinacija dve ili više usluga,
kao i višednevni boravak koji uključuje samo uslugu smeštaja u odredjenim terminima, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organizator nije prethodno objavio, već ga je sačinio po zahtevu Putnika.

Na Program po  zahtevu analogno se primenjuju odredbe prethodnih tačaka ovih Opštih uslova, ako ovom tačkom ili Ugovorom nije drugačije regulisano.

Ukoliko je po zahtevu Putnika kombinovano i ugovoreno vise pojedinačnih usluga iz ponude Organizatora (npr. let i kružna tura itd.), naknada za storno se obračunava po pojedinačnoj usluzi i na kraju se sabira.

Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu zahtevanog putovanja, ako Programom ili Ugovorom nije drugačije određeno i to:

Ukoliko putnik blagovremeno otkaže putovanje (90 do 45 dana pre polaska) organizator ima pravo zadržavanja pričinjenih administrativnih troškova (Zakon o zaštiti potrošača Član 99, stav 1 i 2):

15 % ako se putovanje otkaže od 59 do 30 dana pre početka putovanja,

20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja ,

40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,

80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,

90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,

100 % ako se otkaže 5 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.

 

15.2. Pojedinačne usluge i  „Rezervacije na upit“:
Ukoliko Putnik rezerviše samo jednu uslugu, koja ne obuhvata uslugu noćenja, Organizator nastupa samo kao posrednik tuđe usluge.

Za individualne i „rezervacije na upit”, Putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit, koji ne može biti manji od 50 eur,  u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu dinara NBS na dan uplate. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena, od strane Putnika, depozit se uračunava u cenu usluge. Ukoliko rezervaciju, posrednik usluge ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti vraća Putniku. Ako Putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a koja je u celosti u skladu sa zahtevima Putnika, iznos depozita zadržava posrednik usluge, u celosti.

Posrednik usluge, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga po zahtevu Putnika, za koje je on samo posrednik između Putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinačna usluga smeštaja, prevoza, brodske i avio karate, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car  i dr.). Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinačnoj usluzi, stupaju na snagu ugovorni odnosi, isključivo između Putnika i svakog pojedinačnog pružaoca usluge.

 

Prilikom same prijave dobijate priznanicu za uplaćeni iznos kao i kopiju ugovora-prijave,  a prilikom uplate preostalog dela dobijate Vaucher za ulazak u hotel ili brodske-avio karte i ostalu putnu dokumentaciju.

Ukoliko putnik prijavu vrši putem interneta, za zahev su relevantni svi podaci koje je naveo u tekstu prijavljivanja. Na mejl adresu sa koje je zahtev poslat ili koji je naznačen u zahtevu, u najskorijem roku, putnik će dobiti prijavu za putovanje i profakturu. Uplatom iste, putnik potvrdjuje da je saglasan sa odredbama Ugovora ili Programa.

Organizator se obavezuje da po izmirenju uplate u roku do 48 časova, putniku uruči vaučer, brodske ili avio karte. Ukoliko su karte u elektronskom formatu, iste mogu biti poslate i putem interneta na mejl adresu koju je putnik dostavio prilikom sklapanja ugovora. Organizator se ne obavezuje da prihvata troškove slanja istih putem pošte; slanje istih putem pošte na zahtev naručioca ne može se smatrati greškom Organizatora u slučaju ne dobijanja istih te potražnju ka dokumentima kao i sve troškove u slučaju ne dobijanja istih snosi naručilac.

Na vaučeru će pisati adresa i kontakt hotela, a može pisati i telefoni lokalnog Agenta koji vrši lokalni servis ukoliko se rezervacija radi preko njih ili samo hotela ukoliko je rezervacija uradjena direktno.

Na brodskoj ili avio karti će pisati mesto,datum i vreme polaska, a mogu se iskazati i drugi relevantni podaci.

Kod grupe od dvoje ili više putnika, osoba koja pravi rezervaciju, prihvata odgovornost da izvrši sva plaćanja prema Organizatoru za sve članove grupe. Vaučeri i ostale informacije biće prosledjene toj osobi koja će za uzvrat biti odgovorna da obezbedi da ostali članovi grupe budu u potpunosti informisani.

Vršenje rezervacije za više ljudi povlači i odgovornost prilikom izmene istih, te je savet da se uvek rade pojedinačne rezervacije. 

Ako ste mladji od 18 godina na datum polaska a Vaši roditelji ili staratelji ne putuju sa Vama, moraju da nam dostave svoju pismenu saglasnost. Organizator nije odgovoran za moguće posledice ako ste u prijavi putovanja prijavili pogrešan datum rodjenja i sakrili činjenicu da ste maloletni.

Plaćanja ekstra sporednih troškova ( npr. mini barovi, telefonski troškovi, itd) vrši se direktno davaocu usluga prilikom odjavljivanja.

Ako želite da napravite izmene u Vašoj rezervaciji

Ako želite da promenite bilo koji detalj Vaše rezervacije pošto je prvobitna već učinjena, učinićemo sve što možemo da Vam pomognemo u tom smislu. Medjutim, davalac usluge nema nikakvu obavezu da učini bilo kakve izmene, iako će Vama ili bilo kom članu Vaše grupe dozvoliti da ukoliko ste sprečeni da putujete, rezervaciju prenesete na nekog drugog, pod uslovom da nas obavestite o prenosu rezervacije u razumnom roku

Svaku promenu morate da potvrdite pismenim putem. Ukoliko je davalac usluge smeštaja u mogućnosti da izvrši promenu, platićete troškove obrade promene od strane rezervacionog sistema  uz moguće troškove davaoca usluge smeštaja, u zavisnosti od njihovih uslova.

Ako promenite broj osoba za koje ste izvršili rezervaciju, cena će biti  preračunata za novi broji ljudi u grupi. Ukoliko je na primer vaša grupa smanjena u broju, to može da znači da je smeštaj manje zauzet i svaki preostali član grupe će možda morati da plati više. Ukoliko želite da izvršite bilo kakve izmene dok ste na odmoru ( na primer da  uzmete smeštaje više kategorije ili produžite svoj boravak) , svi zahtevi zavise od raspoloživosti kapaciteta i bilo koji dodatni troškovi se odmah plaćaju na licu mesta.

Ako otkažete vašu rezervaciju

Davalac usluge počinje da snosi troškove Vaše rezervacije od trenutka kada je ona potvrdjena. Što je bliži datum Vašeg planiranog odmora, to je manja mogućnost da se kapaciteti ponovo prodaju ili to iziskuje dodatne troškove. Stoga, ukoliko otkažete ili  promenite Vašu rezervaciju,  zaračunava se trošak i što je kasnije učinjeno otkazivanje, to je taj trošak veći. Ukoliko želite da otkažete potvrdjenu rezervaciju, to mora da bude učinjeno pismenim putem  od strane osobe u čije ime je rezervacija napravljena ( ime osobe koja je prva navedena na ugovoru).

Ukoliko jedan ili više članova Vaše grupe otkažu, to može da znači da će smeštaj biti manje zauzet i cena za preostale članove Vaše grupe može da bude povećana kako bi odslikala tu promenu. Ukoliko davalac usluge smeštaja izvrši promenu vaše rezervacije, obavestićemo Vas što je moguće ranije pre vašeg polaska, ali neće imati nikakve druge obaveze prema vama. Nikakav povraćaj novca neće biti učinjen za boravke koji se završe ranije nego što je planirano. Ukoliko budemo obavešteni od strane davaoca usluge smeštaja da su u nemogućnosti da Vam obezbede smeštaj koji ste rezervisali,  pokušaćemo da Vam obezbedimo sličan smeštaj  istog standarda.

Ukoliko nismo u mogućnosti da to učinimo ili Vi ne prihvatite našu alternativu, možete da otkažete rezervaciju bez ikakvog troška po vas.

15.3 Brodski prevoz:

 • Organizator naplacuje jednokratno SERVICE FEE uslugu (svoje administrativne troškove) u iznosu od protivvrednosti 15eur za rezervaciju i izdavanje brodskih karata koja obuhvata najviše 1 vozilo i 5 putnika. Naplata usluge vrši se po prvom prijemu zahteva.
 • Ukoliko datum polaska, vrsta broda, uslovi kompanije to dozvoljavaju, postavlja se rezervacija koja je aktivna do poslednjeg momenta za izdavanje karata (TL Time limit). Istekom tog roka, ističe opcija rezervacije. Ukoliko karta nije uplaćena do tog momenta, rezervacja ističe a Mediteraneo vrši naplatu kompletnog Service Fee. Svaka nova rezervacija, povlači naplatu novog Service Fee.
 • Ukoliko ne postoji opcija mogućnosti postavljanja rezervacije, vrši se automatska naplata kompletne cene brodskih karata uz naplatu usluga Service Fee. Organizator koristi agentski pristup kroz rez.sistem sa ogrničenim mogućnostima.
 • Jednom izdate brodske karte ne mogu se menjati tj. njihov status je NON REFUNDABLE.
 • U pojedinim slučajevima, moguće je izvršiti storniranje plaćenih karata. U tom slučaju, putnik se prethodno obaveštava sa troškovima otkaza koji su različiti i zavise od poslovne politike brodske kompanije i o blizini datuma putovanja, te  ukoliko je saglasan vrši se isplata.
 • Isplatom novca, putnik potvrdjuje da je saglasan sa troškovima otkaza te da nema daljih potraživanja prema Organizatoru.
 • U pojedinim situacijama, moguća je zamena karata za drugi termin putovanja kod istog prevoznika sa ili bez nadoknade.
 • Ukoliko se dozvoli promena ili otkazivanje prethodno izdatih karata, putnik je dužan priložiti neoštećene karte u celosti koje se menjaju (oštećene ili izgubljene karte se ne mogu otkazati ili promeniti) i saglasan je sa cenom promene koja može biti različita u zavisnosti od pojedinačnih pravila brodskih kompanija. Svaka promena rezervacije nosi za posledicu i naplatu novog Service Fee. 
 • Putnik se upozorava da su DECK karte standardna ekonomska klasa koja se može razlikovati od jednog do drugog plovila a u zavisnosti od prevoznika, enterijera i vrste plovila.
 • Vreme za prijavu na plovilo zavisi od vrste prevoza kao i od same politike prevozioca i može se razlikovati od destinacije do destinacije. Ove informacije se mogu razlikovati od informacija objavljenih na sajtu brodskog prevoznika usled različitosti pružanja usluge samog previozioca.

16. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA:

Putnik je upoznat da je Organizator usaglasio svoje poslovanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i saglasan je da Lični podaci putnika i saputnika sa potvrde-ugovora o putovanju kao što su JMBG, broj putne isprave, broj telefona, Email adresa, poštanska adresa stanovanja.. koje Putnik daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora putovanja i mogu se koristiti na način i pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti podataka ličnosti. Putnik je saglasan da lične podatke Organizator može  koristiti za realizaciju ugovorenog Programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima odredjenim posebnim propisima.

Organizator je javno na oglasnim tablama svoih poslovnica kao i na svom portalu i web sajtu u rubrici INFORMACIJE / Politika privatnosti objavio

Akt o bezbednosti i pravatnosti putnika kao i Pravilnik o zaštiti podataka o ličnostima te savetuje sve putnike da se upoznaju sa istim.

Putnik je saglasan da na date adrese može primiti obaveštenja o neisplaćenim obavezama po ugovoru, putnu dokumentaciju, obaveštenja o polasku i druge poruke a koje se odnose na putovanje, ili druga obaveštenja o putovanjima organizatora. Organizator će putnikovu email adresu ukloniti sa liste na zahtev putnika. Putnik je upoznat da se i sam može ukloniti sa liste sa koje prima obaveštenje klikom na dugme Unscribe / Odjava

17. OBAVEZNOST PRIMENE: Organizator može Pogramom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti drugačije odredbe u odnosu na ove Opšte uslove, zbog posebnih uslova i pravila neposrednim pružaocima usluga, kao i za putovanja sa posebnim sadržajima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji čine sastavni deo takvih Ugovora.

Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posledicu neefikasnost čitavog Ugovora o putovanju, što važi i za ove Opšte uslove. 

Putnik i Organizator saglasno ugovaraju nadležnost Arbitražnog suda YUTA-e, Beograd, Kondina 14  za rešavanje međusobnih sporova, uz primenu ovih Opštih uslova, kao i Opštih uslova putovanja YUTE i propisa R. Srbije. Ugovaranjem nadležnosti Arbitražnost suda YUTA, ne uskraćuju se prava putnika da pokrene određeni postupak ili da upotrebi određeno pravno sredstvo za zaštitu svojih prava, na način predvidjen propisima R.Srbije.

Ovi Opšti uslovi važe od 06.07.2021.god. kojim danom prestaju da važe opšti uslovi objavljeni 29.12.2020.god.

 

Direktor

Zlatko Janković