Poštovani,

Zbog velikog interesovanja za rezervisanje aranžmana na Grčkim ostrvima,
agencija Mediteraneo izlazi u susret svojim gostima i radi produženo za vikend:
u subotu 23.februara od 09–18h,
u nedelju 24.februara od 10-16h.

Vaš Mediteraneo Team

×

POVRATAK NA NIVO:

Informacije MSP o važenju vozačkih dokumenata

Informacije MSP o važenju vozačkih dokumenata

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А    о важењу возачких дозвола Р. Србије у суседним и земљама ЕУ / Београд,  14.05.2012.

1. Белгија – Возачка дозвола Републике Србије на новом обрасцу може да се користи у транзиту кроз Белгију и за време привременог боравка у Белгији (највише три месеца), уз међународну возачку дозволу, или без ње. Преко тог рока, носилац дозволе, уколико подноси захтев за боравак у Белгији, у обавези је да дозволу замени за белгијску код надлежног општинског органа.
2. Аустрија – Носиоцима возачке дозволе Републке Србије на новом обрасцу више није додатно потребна и међународна возачка дозвола приликом транзита или уласка на територију Републике Аустрије, пошто оне одговарају стандардима ЕУ.
3.  Румунија – Признаје се возачка дозвола Републике Србије на новом обрасцу.
4. Пољска – Нова возачка дозвола Републике Србије може да се користи у транзиту или у периоду од 6 месеци од дана добијања сталног или привременог боравка, али не дуже од рока важења возачке дозволе;
5. Шведска – Уколико возачка дозвола није издата у складу са Конвенцијом о друмском саобраћају, потписаном у Женеви 1949. и Бечу 1968. или нису издате на немачком, енглеском или француском језику, исте ће важити у Шведској само уколико се приложи верификовани превод на један од гореспоменутих језика или на шведски, дански или норвешки и међународна возачка дозвола.
6. Бугарска – Није потребна међународна возачка дозвола за вожњу кроз Републику Бугарску током привременог боравка или транзита, уколико је држава која је издала возачку дозволу потписница Конвенција о друмском саобраћају.
7. Данска – Носиоци возачких дозвола које су издате у државама које нису чланице ЕУ, могу управљати моторним возилом током привременог боравка у Данској под условом да су подаци унети у дозволу латиничним писмом. У противном, указује се да дозвола мора бити преведена на дански, енглески или француски језик код овлашћеног преводиоца. Носиоци таквих возачких дозвола, обавезни су да поседују важећу међународну возачку дозволу да би могли да управљају возилом током привременог боравка у Краљевини Данској.
8. Луксембург - Возачка дозвола Републике Србије на новом обрасцу може да се користи и није потребно да међународна возачка дозвола прати важећу возачку дозволу коју су издале надлежне власти у Републици Србији за време привременог боравка њеног носиоца у Луксембургу.
9. Мађарска – Према важећим законским прописима на територији Р. Мађарске се може употребити возачка дозвола издата од страних органа уколико та дозвола садржи следеће: податке о носиоцу дозволе, његову фотографију, датум издавања дозволе, број, рок важења појединих категорија, натпис „permis de conduire“ назив и знак државе у којој је дозвола издата.
Возачка дозвола издата од страних органа се сматра пуноважном под следећим условима:
а) да је држава, која је дозволу издала потписница Бечке конвенције о друмском саобраћају из 1968. године или
б) да је дозвола издата у некој од чланица држава ЕЕЗ
ц) да је дозвола издата у држави пошиљаоца за припадника оружаних снага који се налази или транзитира кроз земљу и ако је уз то приложен
д) званичан превод дозволе на мађарски језик на основу којег се може установити право на управљање моторним возилом.
Уколико страна возачка дозвола не задовољава горе наведене услове, иста се може употребити само на релацији од државне границе до места становања и од места становања до државне границе где ће напустити земљу. Онај који поседује одговарајућу страну возачку дозволу, а налази се на дужем боравку у земљи, дужан је да након годину дана боравка дозволу издату од страног органа, без полагања возачког испита замени за мађарску возачку дозволу.
10. Летонија  
1) У Летонији може управљати моторним возилом само лице које поседује:
а) возачку дозволу коју је издала нека од држава чланица ЕУ или држава чланица Европске асоцијације за слободну трговину (ЕФТА);
б) возачку дозволу у којој су назначене категорије за које дозвола важи, у складу са Конвенцијом о друмском саобраћају из 1968;
в) возачку дозволу у којој нису наведене категорије возача у складу са Конвенцијом о друмском саобраћају из 1968. Са таквом возачком дозволом возач може да управља само моторним возилима која одговарају Б категорији, под условом да у држави у којој је издата, таква дозвола омогућава управљање аутомобилом. Уколико у возачкој дозволи није уписана латиничним словом категорија за коју дозвола важи, возач је обавезан да покаже превод дозволе на летонски језик оверен од стране јавног бележника.
2) Возач који дође у Летонију из иностранства и борави дуже од годину дана дужан је да замени своју возачку дозволу у складу са наведеним рпоцедурама, осим ако се не ради о возачкој дозволи коју је издала нека земља чланица ЕУ или земља чланица ЕФТА-е, или о лицима која уживају дипломатско-конзуларне имунитете и привилегије.
3) Возила која се привремено увозе у Летонију из иностранства морају бити регистрована у складу са условима наведеним у Одељку 10, став 1, овог закона.
4) Одредбе ставова 1. и 2. из овог одељка неће се примењивати на припаднике страних оружаних снага који се налазе на дужности у Републици Летонији у оквиру међународне сарадње.
5) У случајевима из става 1. овог одељка, лице које је испунило старосну границу предвиђену за возаче и учеснике у друмском саобраћају у одређеној категорији наведеној у Одељку 24. овог закона, има право да управља возилом на територији Летоније.
12. Чешка – признају се наше нове возачке дозволе;
13. Финска - имаоци нове возачке дозволе Р.Србије могу управљати моторним возилом приликом транзита или током привременог боравка у Финској. У случају одобрења сталног боравка, наша нова возачка дозвола важи у периоду од две године од датума одобрења сталног боравка;
14. Естонија - признају се наше нове возачке дозволе за управљање моторним возилом приликом транзита или привременог боравка у Естонији. У случају одобрења сталног боравка, дозвола важи годину дана од датума одобрења сталног боравка.
15. Велика Британија – Грађани Србије током привременог боравка у УК (максимум до 12 месеци од тренутка уласка у УК), односно транзита, могу са валидном националном возачком дозволом управљати било којим „малим“ моторним возилом. Није потребно да поседују и међународну возачку дозволу. Ово се односи на управљање возилима (и моторциклима), у категорији наведеној у дозволи и то за возила до 3,5 т. и са максимум до 8 седишта. Са националном возачком дозволом током привременог боравка могу управљати  и возилима веће категорије (камиони, аутобуси) која је наведена у возачкој дозволи, уколико су тим возилима ушли у УК и уколико су та возила регистрована ван УК.
Уколико је у питању боравак дужи од 12 месеци, може се аплицирати за возачку дозволу УК, али је неопходно поновно полагање возачког испита.
У случају управљања возилом са страним таблицама, обавезна је зелена карта, јер се вожња возила без осигурања сматра озбиљним угрожавањем безбедности саобраћаја.
Напомињу да за њих ирелевантно да ли се ради о возачким дозволама на старом обрасцу или новим биометријским возачким дозволама. Нагласили да се наведено односи на било коју врсту валидних националних возачких дозвола, а као најважнији истакли критеријум националног одређења (да ли је возачка дозвола издата у државама ЕУ, одређеном кругу других земаља: Гибралтар, Аустралија, Барбадос, Канада, Хонг Конг и др. или у земљама ван ЕУ).
16. Ирска - Грађани Србије током привременог боравка у Ирској (максимум до 12 месеци од тренутка уласка), односно транзита, могу са валидном националном возачком дозволом управљати било којим „малим“ моторним возилом. Није потребно да поседују и међународну возачку дозволу. Ово се односи на управљање возилима (и моторциклима), у категорији наведеној у дозволи и то за возила до 3,5 т. и са максимум до 8 седишта. Са националном возачком дозволом током привременог боравка могу управљати  и возилима веће категорије (камиони, аутобуси) која је наведена у возачкој дозволи, уколико су тим возилима ушли у Ирску и уколико су та возила регистрована ван Ирске.
Уколико је у питању боравак дужи од 12 месеци, може се аплицирати за возачку дозволу Ирске, али је неопходно поновно полагање возачког испита.
У случају управљања возилом са страним таблицама, обавезна је зелена карта, јер се вожња возила без осигурања сматра озбиљним угрожавањем безбедности саобраћаја.
Напомињу да за њих ирелевантно да ли се ради о возачким дозволама на старом обрасцу или новим биометријским возачким дозволама. Нагласили да се наведено односи на било коју врсту валидних националних возачких дозвола, а као најважнији истакли критеријум националног одређења (да ли је возачка дозвола издата у државама ЕУ, одређеном кругу других земаља: Гибралтар, Аустралија, Барбадос, Канада, Хонг Конг и др. или у земљама ван ЕУ).
17. Словачка-признају се наше нове возачке дозволе и није потребна међународна возачка дозвола за управљање моторним возилом током привременог боравка или транзита преко територије Словачке;
18. Холандија-неопходно је поседовање међународне возачке дозволе за управљање моторним возилом на територији Холандије;
19.  Немачка-признаје се наша нова возачка дозвола за време привременог боравка односно транзита, али је неопходно поседовати и њен званични превод сачињен код овлашћеног органа Р.Србије или АМСС;
20.  Португалија-не признаје се нови образац возачке дозволе Р. Србије, јер наша земља није чланица ЕУ, али носиоци српских возачких дозвола могу управљати возилима у Португалу у периоду од 185 дана, почевши од датума регулисања боравка на португалској територији. Уколико у Португалу бораве дуже од овог периода, морају извршити замену српске возачке дозволе за португалску, што представља законску обавезу, која не имплицира полагање било каквог додатног возачког испита. У транзиту може се користити наша дозвола за управљање моторним возилом за категорију за коју је издата;
21. Монако-држављанима Републике Србије за управљање моторним возилима, поред националне, потребна је и важећа међународна возачка дозвола; 
22. Литванија-држављани Р.Србије који поседују нове возачке дозволе могу управљати моторним возилом на територији Литваније до 185 дана у току године;
23. Црна Гора – странац ( и држављанин Р.Србије) који привремено борави у Црној Гори, на основу важеће стране возачке дозволе, коју је издао надлежни орган стране државе, може управљати моторним возилом на територији Црне Горе за време боравка у њој;
24. Француска- држављанима Републике Србије, поред националне, потребна је и важећа међународна возачка дозвола;
25. Македонија- Странац који привремено борави у Републици Македонији може да управља моторним возилом на територији Републике Македоније за време привременог боравка на основу стране возачке дозволе под условом реципроцитета. Република Србија нема потписан споразум са Републиком Македонијом којим би се међусобно ( реципрочно) признавале возачке дозволе;
26. Швајцарска Конфедерација- препорука је да возачи који путују из Р.Србије у Швајцарску прибаве и међународну возачку дозволу;
27. Италија- Нови образац ,,биометријске” возачке дозволе Републике Србије није у складу са факсимилом дозволе, приложеним уз Женевску конвенцију (1004) нити са оним приложеним уз Бечку конвенцију (1968), којима је Италија приступила. Стога, возачи који поседују српску возачку дозволу ( нову), могу у Италији да управљају моторним возилом само ако поседује и међународну возачку дозволу или, пак, званични превод (националне)возачке дозволе;
28. Шпанија- Постоји споразум о замени возачких дозвола. У току је поступак измене споразума због усклађивања података из нашег новог обрасца возачке дозволе са шпанским;
29. Словенија-држављани Р.Србије који поседују возачку дозволу на новом обрасцу, могу употребљавати ту дозволу на територији Републике Словеније за вожњу возила у категоријама за које имају важећу возачку дозволу. Имаоци возачких дозвола издатих у Р.Србији могу, у складу са законом, да у административним јединицама у Словенији замене ту возачку дозволу за возачку дозволу Републике Словеније;
30. Малта- за држављане Р.Србије није потребна међународна возачка дозвола. Наша нова возачка дозвола може се користити најдуже у трајању од једне године, након чега је обавезна замена за малтешку возачку дозволу;
31. Босна и Херцеговина- држављани Републике Србије могу управљати моторним возилом на територији БиХ на основу важеће нове возачке дозволе Р.Србије за време привременог боравка или у транзиту, изузев за возила за која важи категорија Б1. Ово све под условом да држављани БиХ могу управљати моторним возилом за време привременог боравка или транзита кроз Р.Србију са важећом возачком дозволом БиХ ( принцип реципроцитета- став о томе требало би да заузме МУП РС). У наведеном контексту, услов за управљање моторним возилом на територији БиХ на основу важеће нове возачке дозволе Р.Србије за време привременог боравка или у транзиту, је поседовање међународне возачке дозволе;
32. Кипар- С обзиром на постојање билатералног споразума о међусобном признавању возачких дозвола између Р.Србије и Р.Кипар, имаоци важећих српских возачких дозвола имају право на њихову употребу шест месеци од уласка у Р.Кипар;
33. Република Хрватска- за држављане Р.Србије, који поседују важећу нову возачку дозволу, није потребна међународна возачка дозвола за управљање моторним возилом категорије која је наведена у дозволи.

Pogledajte i ostale informacije

Budimo u kontaktu

Turistička agencija Mediteraneo Vam stoji na usluzi i poziva Vas da nas posetite u našim poslovnicama

  • Poslovnica Novi Beograd Bul. Mihaila Pupina 10v
  • Tel: (+ 381 11) 2144 144
  • Email: info@mediteraneo.rs

Najčešća pitanja

Email bilten

Ukoliko želite redovno da primate na Vaš email sve aktuelne informacije o programima i uslugama koje nudimo, unesite vašu email adresu ...

Budite obavešteni iz prve ruke. Nikada ne šaljemo SPAM !